Παραδοτέα

Πακέτο εργασίας 1

Αξιολόγηση αναγκών

Η Κοινοπραξία θα πραγματοποιήσει μια σύγχρονη βιβλιογραφική ανασκόπηση και αξιολόγηση των αναγκών σε τέσσερις χώρες (Ελλάδα, Κύπρος, Ρουμανία και Πορτογαλία) για να εντοπίσει και να αξιολογήσει τα υπάρχοντα δεδομένα και τις προκλήσεις σχετικά με τη σταδιοδρομία των εκπαιδευτικών, την επαγγελματική ανάπτυξη και την ευημερία τους

Πακέτο εργασίας 2

Πειραματικό πρωτόκολλο

Οι εταίροι που θα υλοποιήσουν την παρέμβαση θα δημιουργήσουν ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο μεθοδολογίας και προσεγγίσεων για την εφαρμογή της Θετικής Ψυχολογίας και του SWPBS στην αγωγή πρώιμης παιδικής ηλικίας. Επιπλέον, θα δημιουργήσουν μια ομάδα εξωτερικών εκπαιδευτών σε κάθε χώρα που θα αναπτύξει και θα προσφέρει κατάρτιση και επαγγελματική ανάπτυξη στους εκπαιδευτικούς

Πακέτο εργασίας 3

Δοκιμές πεδίου

Το ProW θα πραγματοποιήσει δοκιμές πεδίου σε 15 σχολεία (νηπιαγωγεία και παιδικούς σταθμούς) σε κάθε χώρα. Τα σχολεία και οι παιδαγωγοί τους θα ενταχθούν τυχαία σε δύο πειραματικές συνθήκες: Πειραματική Ομάδα και Ομάδα Ελέγχου. Οι παιδαγωγοί στην πειραματική ομάδα θα λάβουν εκπαίδευση και συνεχή καθοδήγηση και παρακολούθηση για την εφαρμογή της παρέμβασης κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους του έργου. Διαδοχικά, στο δεύτερο έτος του έργου, οι παιδαγωγοί της ομάδας ελέγχου και οι παιδαγωγοί των σχολείων θα εκπαιδευτούν και θα καταρτιστούν. Η ομάδα του έργου θα επανεξετάσει και θα αναλύσει τα δεδομένα εφαρμογής των δοκιμών πεδίου στα σχολεία για την ανάπτυξη αναφορών που θα τεκμηριώνουν τα αποτελέσματα της παρέμβασης.

Πακέτο εργασίας 4

Ψηφιακή πλατφόρμα & eLearning

Θα αναπτυχθεί μια διαδικτυακή πλατφόρμα για τη σύνδεση εξωτερικών εκπαιδευτών με τις σχολικές ομάδες καθώς και εξωτερικών εκπαιδευτών με συναδέλφους στις τέσσερις χώρες. Η πλατφόρμα θα περιλαμβάνει επίσης διαδικτυακές ενότητες για την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και θα προστεθεί επίσης μια εφαρμογή εκμάθησης για κινητά που θα παρέχει στους εκπαιδευτικούς σύγχρονες πρακτικές συμβουλές, καθώς και μαθησιακούς πόρους για καλύτερη διαχείριση της ευημερίας τους και της ανάπτυξης των κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών/τριών τους.

Πακέτο εργασίας 5

Εκπαιδευτική εφαρμογή κινητών

Η εκπαιδευτική εφαρμογή του έργου ProW είναι ένα εργαλείο μάθησης προς τα σχολεία για τη συνεχή υποστήριξη και εμπέδωση των ιδεών του έργου. Επίσης, στην εφαρμογή περιλαμβάνονται πρακτικές συμβουλές και συστάσεις για τις θεωρητικές προσεγγίσεις του έργου ProW. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη για κινητές συσκευές Android και iOS. Η εφαρμογή επιχειρεί να εξοικειώσει το εκπαιδευτικό προσωπικό στα μοντέλα PERMA και SWPBS έτσι ώστε να τα εφαρμόσουν με πιστότητα στο σχολείο τους.

Πακέτο εργασίας 6

Εργαστήρια διάδοσης

Τα εργαστήρια για τη διάδοση του έργου παρουσίασαν τους στόχους και τους σκοπούς του έργου σε ενδιαφερόμενους φορείς, ενώ οι συμμετέχοντες ασχολήθηκαν με διάφορες σχετικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Ευρωπαϊκό Συνέδριο πραγματοποιήθηκε με σκοπό να διευκολύνει τη μακροπρόθεσμη εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων, φιλοξενώντας εμπειρογνώμονες, επιστήμονες, συνδέσμους, καθοριστές πολιτικής και υπαλλήλους εκπαιδευτικών αρχών.

Πακέτο εργασίας 7

Επεκτασιμότητα ανάπτυξης πολιτικής

Η ομάδα του έργου θα χρησιμοποιήσει ένα εργαλείο έρευνας για τον προσδιορισμό και τη μέτρηση της κλιμάκωσης και της βιωσιμότητας του έργου που σχετίζονται με την πολιτική και την πρακτική σε κάθε χώρα. Τα ευρήματα των εν λόγω ερευνών θα χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια για την ανάπτυξη συγκεκριμένων κατευθυντήριων γραμμών για την πολιτική και την πρακτική κλιμάκωση και βιωσιμότητα του ProW.

Πακέτο εργασίας 8

Παρατηρητήριο Ευζωίας και Σταδιοδρομίας Εκπαιδευτικών

Η Κοινοπραξία θα ιδρύσει ένα Παρατηρητήριο Ευημερίας και Σταδιοδρομίας Παιδαγωγών που θα πραγματοποιεί ετήσιες ανασκοπήσεις και έρευνες σε αυτόν το τομέα, και το πιο σημαντικό, θα σχεδιάζει και θα υλοποιεί πρωτοβουλίες και δράσεις για την υποστήριξη των παιδαγωγών.