Το Έργο

Το έργο «Ενίσχυση της Ευζωίας των Εκπαιδευτικών μέσω της Προώθησης της Θετικής Συμπεριφοράς στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (ProW)»,  στοχεύει στην ανάπτυξη, μέσω πειραματικής έρευνας, τεκμηριωμένων πολιτικών και πρακτικών για την ενίσχυση του επαγγέλματος, των ευκαιριών σταδιοδρομίας και των ικανοτήτων των παιδαγωγών στην Αγωγή και Φροντίδα Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας (Early Childhood Education & Care). Το ProW εφαρμόζεται από 11 οργανισμούς από την Κύπρο, την Ελλάδα, τη Ρουμανία και την Πορτογαλία και επιδιώκει να προωθήσει, να εξετάσει και να διαμορφώσει πολιτικές και μηχανισμούς για την ενδυνάμωση και υποστήριξη των παιδαγωγών χρησιμοποιώντας προσεγγίσεις από το πεδίο της Θετικής Ψυχολογίας και το σύστημα Προώθησης Θετικής Συμπεριφοράς στο σχολείο (SWPBS). Με αυτόν τον τρόπο, επιθυμεί να οικοδομήσει μια σχολική κουλτούρα χωρίς αποκλεισμούς με θετικό προσανατολισμό, στην οποία όλα τα παιδιά λαμβάνουν εκτίμηση και σεβασμό.

Συγκεκριμένα, το έργο θα αναπτύξει εναλλακτικούς τρόπους για να ενισχύσει τα κίνητρα εργασίας των παιδαγωγών και θα πραγματοποιήσει συγκεκριμένα βήματα για να βελτιώσει τις ικανότητες, την ευζωία, την εργασιακή ικανοποίηση, την αυτο-αποτελεσματικότητά και να μειώσει τα επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσής τους. Επιπλέον, το έργο θα έχει επίδραση στις προσπάθειες χάραξης πολιτικής στον τομέα της εκπαίδευσης, ώστε να προωθηθούν και να διατηρηθούν  θετικά πλαίσια συμπεριφοράς στην Αγωγή και Φροντίδα Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας. Το έργο θα βελτιώσει επίσης τις ερευνητικές γνώσεις σχετικά με την αποτελεσματικότητα της Θετικής Ψυχολογίας και του SWPBS στην σταδιοδρομία και επαγγελματική εξέλιξη των παιδαγωγών και θα προβεί σε συγκεκριμένα βήματα για τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Ευζωίας και Σταδιοδρομίας των Εκπαιδευτικών. 

  1. Ενίσχυση της ελκυστικότητας του επαγγέλματος του παιδαγωγού, αύξηση των κινήτρων εργασίας, βελτίωση της ευζωίας, της εργασιακής ικανοποίησης και της αυτο-αποτελεσματικότητας, καθώς και μείωση των επιπέδων επαγγελματικής εξουθένωσης του.
  2. Δημιουργία μιας σχολικής κουλτούρας χωρίς αποκλεισμούς με θετικό προσανατολισμό, στην οποία όλα τα παιδιά λαμβάνουν εκτίμηση και σεβασμό.
  3. Ενίσχυση της ικανότητας των δημόσιων αρχών και των περιβαλλόντων Αγωγής και Φροντίδας Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας να υποστηρίζουν και να ενδυναμώνουν τους εκπαιδευτικούς.
  4. Βελτίωση των ερευνητικών γνώσεων σχετικά με την αποτελεσματικότητα της Θετικής Ψυχολογίας και της Προώθησης Θετικής Συμπεριφοράς στο σχολείο, στην επαγγελματική εξέλιξη και τη σταδιοδρομία των εκπαιδευτικών.
  5. Ίδρυση του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Ευζωίας και Σταδιοδρομίας των Εκπαιδευτικών για τη διεξαγωγή συνεχούς έρευνας και την ανάπτυξη πολιτικών για την ευζωία των εκπαιδευτικών, τη σταδιοδρομία και την επαγγελματική τους ανάπτυξη. 
 • Το έργο «Ενίσχυση της Ευζωίας των Εκπαιδευτικών μέσω της Προώθησης της Θετικής Συμπεριφοράς στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (ProW)», αντιπροσωπεύει μια δομημένη προσπάθεια διερεύνησης και εισαγωγής ολοκληρωμένων και τεκμηριωμένων πολιτικών και πρακτικών για την περαιτέρω ανάπτυξη των ικανοτήτων των παιδαγωγών πρώιμης παιδικής ηλικίας. Επιπρόσθετα θα συμβάλει στην ενίσχυση της ποιότητας της εκπαίδευσης και της φροντίδας που λαμβάνουν τα μικρά παιδιά.

  Έχει αναπτυχθεί σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης των προκλήσεων που ταλανίζουν τους  παιδαγωγούς που εργάζονται στην βαθμίδα της πρώιμης παιδικής ηλικίας. Ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι το επάγγελμα του εκπαιδευτικού αποτελεί ένα από τα πιο στρεσογόνα επαγγέλματα, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα υψηλό αριθμό παραίτησης από την εργασία (το 20% των εκπαιδευτικών εγκαταλείπουν τον κλάδο στα τρία πρώτα τους χρόνια και το 50% μέσα σε πέντε χρόνια). Επιπλέον, η έρευνα υπογραμμίζει ότι η ευζωία, η ανθεκτικότητα και η αποτελεσματικότητα των παιδαγωγών είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της συνέχειας, της διατήρησης και της δέσμευσης στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού. Επίσης, είναι προφανές ότι εάν οι παιδαγωγοί αισθάνονται εξουθενωμένοι και υπερφορτωμένοι, η απόδοση των μαθητών/τριών τους θα ζημιωθεί.

  Το έργο θα διερευνήσει, θα αναπτύξει και θα προωθήσει προτάσεις για την ενίσχυση της ευζωίας των παιδαγωγών σε συνδυασμό με τις επαγγελματικές τους ικανότητες. Από την άποψη αυτή, το έργο ProW θα βασιστεί και θα επεκτείνει το εύρος παρόμοιων πρωτοβουλιών που επικεντρώνονται κυρίως στην ευζωία των μαθητών/τριών, ώστε να υποστηριχθούν και να ενδυναμωθούν οι παιδαγωγοί από μόνοι τους.

 • Το ProW θα πραγματοποιήσει πειραματική έρευνα που εφαρμόζεται μέσω μιας τυχαιοποιημένης μελέτης με ελεγχόμενη λίστα αναμονής με τη συμμετοχή τουλάχιστον 60 προσχολικών κέντρων (15 σχολεία από κάθε μία από τις τέσσερις χώρες – Κύπρο, Ελλάδα, Ρουμανία και Πορτογαλία). Η έρευνα θα αξιολογήσει την επίδραση της παρέμβασης (συνδυασμός των προγραμμάτων PERMA & SWPBS), στην εργασιακή ικανοποίηση, την αυτο-αποτελεσματικότητα και την ευζωία των παιδαγωγών πρώιμης παιδικής ηλικίας και σε αποτελέσματα των παιδιών τους. Θα δοθεί παράλληλα έμφαση στον καθορισμό σχέσης αιτίας-αποτελέσματος μεταξύ α) της κατάρτισης των παιδαγωγών στο πλαίσιο του έργου ProW (συνδυασμένο μοντέλο PERMA και πλαίσιο SWPBS) και της συνολικής ευζωίας τους, β) της κατάρτισης των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο του έργου ProW και τα αποτελέσματα των παιδιών.

Εταίροι

 • Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

  Το ΔΙΠΑΕ είναι ένα κορυφαίο Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα με 40.000 φοιτητές και περισσότερα από 600 μέλη προσωπικού. Το Πανεπιστήμιο στην πόλη της Θεσσαλονίκης λειτουργεί σε δύο κύριες πανεπιστημιουπόλεις, ενώ έχει διοικητικές εγκαταστάσεις σε οκτώ συνολικά πόλεις και προσφέρει επίσης προγράμματα σπουδών στα αγγλικά. Το ΔΙΠΑΕ περιλαμβάνει 7 σχολές και 32 ακαδημαϊκά τμήματα καθώς και περισσότερα από 40 θεσμοθετημένα εργαστήρια. Είναι υπερήφανο για το εκτεταμένο δίκτυο συνεργατών του που περιλαμβάνει κορυφαία ακαδημαϊκά και κοινωνικά ιδρύματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Το Πανεπιστήμιο έχει τεράστια εμπειρία στην υποστήριξη παιδαγωγών και της σταδιοδρομίας τους και τα τμήματά του καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων στο πεδίο (Πρώιμη παιδική ηλικία, εκπαίδευση STEM κλπ.).

  Ιστοσελίδα ProW flyer
 • Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης

  Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, είναι ένας από τους μεγαλύτερους εκπαιδευτικούς οργανισμούς στην Ελλάδα υπεύθυνος για σχολεία και εκπαιδευτικούς. Βρίσκεται στη Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας και είναι υπεύθυνη για 256 νηπιαγωγεία γενικής εκπαίδευσης (ηλικίας 4 -5 ετών), δύο σχολεία για παιδιά με ειδικές ανάγκες, ένα σχολείο σε δημόσιο νοσοκομείο για παιδιά που χρειάζονται νοσοκομειακή περίθαλψη και 15 ιδιωτικά σχολεία. Επίσης, είναι υπεύθυνη για 174 δημοτικά σχολεία γενικής εκπαίδευσης (6-12 ετών), τέσσερα δημοτικά σχολεία για παιδιά με ειδικές ανάγκες, τέσσερα διαπολιτισμικά δημοτικά σχολεία, ένα πιλοτικό σχολείο και δύο σχολεία σε δημόσια νοσοκομεία. Η Διεύθυνση απασχολεί περίπου 4.700 εκπαιδευτικούς. Περίπου 45.000 παιδιά είναι εγγεγραμμένα στα σχολεία του. Ο ρόλος της είναι να συντονίζει, να συμπληρώνει, να υποστηρίζει και να εφαρμόζει τις εκπαιδευτικές πολιτικές και να παίρνει πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση θεμάτων και προτεραιοτήτων.

  Ιστοσελίδα ProW flyer
 • Δήμος Καλαμαριάς

  Ο Δήμος Καλαμαριάς αποτελεί τον δεύτερο μεγαλύτερο σε πληθυσμό Δήμο της αστικής περιοχής της Θεσσαλονίκης. Ο Δήμος είναι αφοσιωμένος στο να διασφαλίσει ότι οι μονάδες αγωγής πρώιμης παιδικής ηλικίας εντός των δημοτικών ορίων του προσφέρουν ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης και φροντίδας σε όλους τους μαθητές και μαθήτριες και τηρούν σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους. Για το σκοπό αυτό, ο Δήμος κάνει συγκεκριμένα βήματα για να προσφέρει ολοκληρωμένη υποστήριξη στους παιδαγωγούς της πρώιμης παιδικής ηλικίας και να τους παρέχει ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης. Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης δέσμευσής του προς τους παιδαγωγούς και τους/τις μαθητές/τριες, ο Δήμος τους προσφέρει τακτικές ευκαιρίες κατάρτισης, καθώς και την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε διεθνή συνέδρια και ερευνητικά έργα.

  Ιστοσελίδα ProW flyer
 • Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου – Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας

  Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου ιδρύθηκε το 1972 με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και άρχισε να λειτουργεί το 1973. Σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου Υπουργών της Κυπριακής Δημοκρατίας, είναι η επίσημη υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για την επαγγελματική ανάπτυξη και ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών. Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο είναι αφιερωμένο στο σχεδιασμό και την εφαρμογή της συνεχούς επαγγελματικής μάθησης και ανάπτυξης των εκπαιδευτικών σε όλα τα επίπεδα, την εισαγωγή πλαισίων για τις ικανότητες των εκπαιδευτικών και την προώθηση οριζόντιων θεμάτων εκπαιδευτικής προτεραιότητας. Επιπλέον, επενδύει στη βελτίωση του περιεχομένου και της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης που παρέχεται στα σχολεία της Κύπρου σύμφωνα με τις βέλτιστες ευρωπαϊκές και διεθνείς πρακτικές.

  Ιστοσελίδα ProW flyer
 • Δήμος Lousada

  Ο Δήμος της Lousada είναι μια τοπική δημόσια διοικητική υπηρεσία στην Πορτογαλία που σχεδιάζει και υλοποιεί μια ευρεία σειρά πρωτοβουλιών και δράσεων για την αύξηση της ποιότητας ζωής των πολιτών της και τη διασφάλιση της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών. Ο Δήμος έχει πλήρη διαχείριση και εποπτεία των εκπαιδευτικών πολιτικών και ιδρυμάτων εντός των δημοτικών του ορίων και είναι υπεύθυνος για τον σχεδιασμό πολιτικών στην πρώιμη παιδική ηλικία, τη διαχείριση του εκπαιδευτικού προσωπικού, τη διαχείριση των δραστηριοτήτων εμπλουτισμού του προγράμματος σπουδών, τις κοινωνικές παρεμβάσεις, την παροχή γευμάτων και την κατασκευή και συντήρηση κτιρίων. Μέσω αυτής της δυνατότητας, ο Δήμος υποστηρίζει και εξουσιοδοτεί τα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς να προωθούν τις ίσες ευκαιρίες και να αποφεύγουν τον κοινωνικό και σχολικό αποκλεισμό, εστιάζοντας επίσης στην πρόοδο του επαγγέλματος των εκπαιδευτικών. Το προσωπικό του Δήμου της Lousada έχει αναλάβει διάφορες δράσεις, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας, ανάπτυξης παιδαγωγικών στρατηγικών για τη συμμετοχή καθηγητών, εκπαιδευτικών και μαθητών/ριών, εργασίας κατόπιν ζήτησης στο πλαίσιο της ενημέρωσης και της μάθησης, υποστήριξης της ανάπτυξης της κοινότητας και του εθελοντισμού μέσω κατάλληλης χρήσης τεχνολογιών μάθησης.

  Ιστοσελίδα ProW flyer
 • Σχολική Επιθεώρηση της Κομητείας Arges

  Η σχολική επιθεώρηση της κομητείας Arges, είναι το συντονιστικό όργανο όλων των φορέων της σχολικής εκπαίδευσης στην κομητεία Arges και προσφέρει καθοδήγηση και υποστήριξη σε 6491 εκπαιδευτικούς που εργάζονται στην περιοχή. Η αποστολή της είναι να πληροί τις νομικές απαιτήσεις σχετικά με την εκπαίδευση και να διασφαλίζει την παροχή εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου σε όλους τους πολίτες. Ως αποκεντρωμένο δημόσιο ίδρυμα, η σχολική επιθεώρηση της κομητείας Arges ξεκινά και δημιουργεί συνεργασίες με διαφορετικούς κοινωνικούς εταίρους που συμμετέχουν στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Προωθεί και υλοποιεί έργα και συμπράξεις σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την εκτίμηση των αναγκών του. Η σχολική επιθεώρηση της κομητείας Arges παρέχει συμβουλευτική και καθοδήγηση για όλους τους φορείς του εκπαιδευτικού συστήματος: μαθητές/τριες, εκπαιδευτικούς, διευθυντές/ντριες, εκπροσώπους του Συμβουλίου Μαθητών/τριών, φοιτητές/τριες, γονείς, εκπροσώπους άλλων ιδρυμάτων που συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία.

  Ιστοσελίδα ProW flyer
 • Πανεπιστήμιο του Πόρτο

  Το Πανεπιστήμιο του Πόρτο είναι ένα από τα μεγαλύτερα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και έρευνας της Πορτογαλίας με περίπου 32.500 φοιτητές, 2.300 ακαδημαϊκούς και ερευνητές/τριες και 1.500 άτομα που εργάζονται ως διοικητικό προσωπικό. Κατέχει την καλύτερη θέση σε εθνικές και διεθνείς βαθμολογίες και διαθέτει 14 Σχολές, 1 Σχολή Διοίκησης και 60 Ερευνητικές Μονάδες που βρίσκονται σε 3 πανεπιστημιουπόλεις εντός του Πόρτο. Μέσω της σχολής της Ψυχολογίας και Επιστημών Αγωγής, το πανεπιστήμιο έχει μακρόχρονη εμπειρία στο σχεδιασμό και την παροχή ανώτατου επιπέδου εκπαίδευσης και επιστημονικής έρευνας στην επιστήμη της εκπαίδευσης. Με περισσότερα από 30 χρόνια δραστηριότητας, το πανεπιστήμιο δεσμεύεται για την εκπαίδευση και την επιστημονική έρευνα ανωτάτου επιπέδου και για την προώθηση ενός θεσμικού πολιτισμού που απευθύνεται στην ευζωία και την κοινωνική πρόοδο.

  Ιστοσελίδα ProW flyer
 • Πανεπιστήμιο Κρήτης

  Το Πανεπιστήμιο Κρήτης είναι ένα πολύ-επιστημονικό, ερευνητικά προσανατολισμένο δημόσιο εκπαιδευτικό ίδρυμα που δεσμεύεται για την αριστεία στην έρευνα και τη διδασκαλία. Είναι το ελληνικό πανεπιστήμιο με την υψηλότερη κατάταξη από την THE World University Rankings 2021 (120ο παγκοσμίως) και λειτουργεί 16 Τμήματα σε 5 Σχολές (Φιλοσοφία, Εκπαίδευση, Κοινωνικές Επιστήμες, Επιστήμες και Μηχανική και Ιατρική) με πάνω από 16.000 προπτυχιακούς και 2500 εγγεγραμμένους/ες μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες. Το Πανεπιστήμιο Κρήτης αγωνίζεται για την αριστεία στη διδασκαλία, την έρευνα και τις κοινοτικές συνεργασίες και στοχεύει να παρέχει α) ένα ασφαλές και ανοιχτό περιβάλλον διδασκαλίας και μάθησης για τους μαθητές και τις μαθήτριες, β) να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην έρευνα και τις καινοτομίες που προκύπτουν, να προωθήσει την πολιτιστική, κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής και γ) ανάπτυξη και ενίσχυση συνεργασιών με άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα στην Ελλάδα, την Ευρώπη και παγκοσμίως. Ο διεθνής προσανατολισμός του Πανεπιστημίου αντικατοπτρίζεται στο ιστορικό συνεργασιών του με πολλά από τα κορυφαία ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ευρώπη και παγκοσμίως, καθώς και στην ενεργό προώθηση προγραμμάτων κινητικότητας και ανταλλαγών.

  Ιστοσελίδα ProW flyer
 • CARDET – Κέντρο Προώθησης της Έρευνας και της Ανάπτυξης στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία

  Το CARDET είναι το κορυφαίο κέντρο έρευνας και ανάπτυξης στην περιοχή της Μεσογείου με παγκόσμια εμπειρία στην έρευνα, στην εκπαίδευση, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων. Είναι το μεγαλύτερο ανεξάρτητο μη κερδοσκοπικό κέντρο με έδρα την Κύπρο και συνδέεται ανεξάρτητα με πανεπιστήμια και ιδρύματα από όλο τον κόσμο. Το CARDET έχει ολοκληρώσει περισσότερα από 300 ερευνητικά προγράμματα που σχετίζονται με την ένταξη, τον γραμματισμό και την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Το CARDET συγκεντρώνει μια διεθνή ομάδα εμπειρογνωμόνων με παγκόσμια εμπειρία δεκαετιών στην έρευνα στον τομέα της εκπαίδευσης. Μέλη της ομάδας, του διοικητικού συμβουλίου και του συμβουλευτικού συμβουλίου, έχουν υπηρετήσει σε θέσεις υψηλού κύρους για οργανισμούς όπως η UNESCO, η Κοινοπολιτεία Μάθησης, ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, η Google και η Αμερικανική Ένωση Εκπαιδευτικής Έρευνας. Η ομάδα του έχει εφαρμόσει το SWPBS σε περισσότερα από 100 σχολεία στην Κύπρο και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή τη στιγμή συντονίζει ένα έργο με επίκεντρο το SWPBS, στη Φινλανδία, την Ελλάδα, τη Ρουμανία και την Κύπρο.

  Ιστοσελίδα ProW flyer
 • Πανεπιστήμιο Pitesti (UPIT; UNIVERSITATEA DIN PITESTI)

  Το Πανεπιστήμιο του Πιτέστι στην Ρουμανία είναι ένας γνωστός πάροχος εκπαίδευσης/ κατάρτισης με βαθιά εξειδίκευση στο σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την παροχή ποικίλης κατάρτισης για επαγγελματίες που εργάζονται στην εκπαίδευση (συμπεριλαμβανομένης της πρώιμης παιδικής ηλικίας). Το Πανεπιστήμιο εφαρμόζει επί του παρόντος πολλαπλές ερευνητικές δραστηριότητες στον τομέα της πρώιμης παιδικής και προσχολικής εκπαίδευσης και σχεδιάζει και αναπτύσσει διδακτικό υλικό, εργαλεία και πόρους για την ενδυνάμωση παιδαγωγών και εκπαιδευτικών. Η έρευνα και το έργο του επικεντρώνονται σε θεμελιώδη εκπαιδευτικά θέματα και επιδιώκει την αντιμετώπιση και ανάπτυξη ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων μέσω της ανάπτυξης εκπαιδευτικών διαδικασιών που συσχετίζουν τα προγράμματα παιδαγωγικής κατάρτισης με τις νέες τάσεις στον τομέα της Εκπαίδευσης.

  Ιστοσελίδα ProW flyer
 • Ινστιτούτο Ανάπτυξης

  Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης στην Κύπρο, είναι ένας οργανισμός που ιδρύθηκε το 2003 με όραμα να συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής της κοινωνίας μέσω της συνεχούς ανάπτυξης του ατόμου, της οικογένειας και του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων και των εκπαιδευτικών οργανισμών. Το Ινστιτούτο προάγει την ανθεκτικότητα, την αίσθηση της ευζωίας, την ενσυνειδητότητα, την ψυχική υγεία και μια θετική προοπτική για τη ζωή, την ενίσχυση των δημιουργικών δεξιοτήτων, την αύξηση της απόδοσης, την ανθεκτικότητα στο άγχος και την εμπειρία της ευτυχίας. Διαθέτει σημαντική τεχνογνωσία και εξειδίκευση στο σχεδιασμό και την προσφορά ευκαιριών κατάρτισης στους τομείς της ενδυνάμωσης και της ευζωίας των εκπαιδευτικών, της αυτογνωσίας, της αυτοεκτίμησης, της συναισθηματικής νοημοσύνης, της διαχείρισης του στρες, της συνεργατικής μάθησης, των αξιών και της δημιουργικής σκέψης, και των δεξιοτήτων ζωής και απασχολησιμότητας , στις εφαρμογές της Θετικής Ψυχολογίας και την επαγγελματική καθοδήγηση.

  Ιστοσελίδα ProW flyer