Το Έργο

Το έργο «Ενίσχυση της Ευζωίας των Εκπαιδευτικών μέσω της Προώθησης της Θετικής Συμπεριφοράς στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (ProW)», στοχεύει στην ανάπτυξη, μέσω πειραματικής έρευνας, τεκμηριωμένων πολιτικών και πρακτικών για την ενίσχυση του επαγγέλματος, των ευκαιριών σταδιοδρομίας και των ικανοτήτων των παιδαγωγών στην Αγωγή και Φροντίδα Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας (Early Childhood Education & Care). Το ProW εφαρμόζεται από 11 οργανισμούς από την Κύπρο, την Ελλάδα, τη Ρουμανία και την Πορτογαλία και επιδιώκει να προωθήσει, να εξετάσει και να διαμορφώσει πολιτικές και μηχανισμούς για την ενδυνάμωση και υποστήριξη των παιδαγωγών χρησιμοποιώντας προσεγγίσεις από το πεδίο της Θετικής Ψυχολογίας και το σύστημα Προώθησης Θετικής Συμπεριφοράς στο σχολείο (SWPBS). Με αυτόν τον τρόπο, επιθυμεί να οικοδομήσει μια σχολική κουλτούρα χωρίς αποκλεισμούς με θετικό προσανατολισμό, στην οποία όλα τα παιδιά λαμβάνουν εκτίμηση και σεβασμό.

Συγκεκριμένα, το έργο θα αναπτύξει εναλλακτικούς τρόπους για να ενισχύσει τα κίνητρα εργασίας των παιδαγωγών και θα πραγματοποιήσει συγκεκριμένα βήματα για να βελτιώσει τις ικανότητες, την ευζωία, την εργασιακή ικανοποίηση, την αυτο-αποτελεσματικότητά και να μειώσει τα επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσής τους. Επιπλέον, το έργο θα έχει επίδραση στις προσπάθειες χάραξης πολιτικής στον τομέα της εκπαίδευσης, ώστε να προωθηθούν και να διατηρηθούν θετικά πλαίσια συμπεριφοράς στην Αγωγή και Φροντίδα Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας. Το έργο θα βελτιώσει επίσης τις ερευνητικές γνώσεις σχετικά με την αποτελεσματικότητα της Θετικής Ψυχολογίας και του SWPBS στην σταδιοδρομία και επαγγελματική εξέλιξη των παιδαγωγών και θα προβεί σε συγκεκριμένα βήματα για τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Ευζωίας και Σταδιοδρομίας των Εκπαιδευτικών.

Στόχοι

  1. Ενίσχυση της ελκυστικότητας του επαγγέλματος του παιδαγωγού, αύξηση των κινήτρων εργασίας, βελτίωση της ευζωίας, της εργασιακής ικανοποίησης και της αυτο-αποτελεσματικότητας, καθώς και μείωση των επιπέδων επαγγελματικής εξουθένωσης του.
  2. Δημιουργία μιας σχολικής κουλτούρας χωρίς αποκλεισμούς με θετικό προσανατολισμό, στην οποία όλα τα παιδιά λαμβάνουν εκτίμηση και σεβασμό.
  3. Ενίσχυση της ικανότητας των δημόσιων αρχών και των περιβαλλόντων Αγωγής και Φροντίδας Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας να υποστηρίζουν και να ενδυναμώνουν τους εκπαιδευτικούς.
  4. Βελτίωση των ερευνητικών γνώσεων σχετικά με την αποτελεσματικότητα της Θετικής Ψυχολογίας και της Προώθησης Θετικής Συμπεριφοράς στο σχολείο, στην επαγγελματική εξέλιξη και τη σταδιοδρομία των εκπαιδευτικών.
  5. Ίδρυση του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Ευζωίας και Σταδιοδρομίας των Εκπαιδευτικών για τη διεξαγωγή συνεχούς έρευνας και την ανάπτυξη πολιτικών για την ευζωία των εκπαιδευτικών, τη σταδιοδρομία και την επαγγελματική τους ανάπτυξη. 

Επισκόπηση του έργου

Το έργο «Ενίσχυση της Ευζωίας των Εκπαιδευτικών μέσω της Προώθησης της Θετικής Συμπεριφοράς στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (ProW)», αντιπροσωπεύει μια δομημένη προσπάθεια διερεύνησης και εισαγωγής ολοκληρωμένων και τεκμηριωμένων πολιτικών και πρακτικών για την περαιτέρω ανάπτυξη των ικανοτήτων των παιδαγωγών πρώιμης παιδικής ηλικίας. Επιπρόσθετα θα συμβάλει στην ενίσχυση της ποιότητας της εκπαίδευσης και της φροντίδας που λαμβάνουν τα μικρά παιδιά.

Έχει αναπτυχθεί σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης των προκλήσεων που ταλανίζουν τους  παιδαγωγούς που εργάζονται στην βαθμίδα της πρώιμης παιδικής ηλικίας. Ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι το επάγγελμα του εκπαιδευτικού αποτελεί ένα από τα πιο στρεσογόνα επαγγέλματα, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα υψηλό αριθμό παραίτησης από την εργασία (το 20% των εκπαιδευτικών εγκαταλείπουν τον κλάδο στα τρία πρώτα τους χρόνια και το 50% μέσα σε πέντε χρόνια). Επιπλέον, η έρευνα υπογραμμίζει ότι η ευζωία, η ανθεκτικότητα και η αποτελεσματικότητα των παιδαγωγών είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της συνέχειας, της διατήρησης και της δέσμευσης στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού. Επίσης, είναι προφανές ότι εάν οι παιδαγωγοί αισθάνονται εξουθενωμένοι και υπερφορτωμένοι, η απόδοση των μαθητών/τριών τους θα ζημιωθεί.

Το έργο θα διερευνήσει, θα αναπτύξει και θα προωθήσει προτάσεις για την ενίσχυση της ευζωίας των παιδαγωγών σε συνδυασμό με τις επαγγελματικές τους ικανότητες. Από την άποψη αυτή, το έργο ProW θα βασιστεί και θα επεκτείνει το εύρος παρόμοιων πρωτοβουλιών που επικεντρώνονται κυρίως στην ευζωία των μαθητών/τριών, ώστε να υποστηριχθούν και να ενδυναμωθούν οι παιδαγωγοί από μόνοι τους.

Μεθοδολογία

Το ProW θα πραγματοποιήσει πειραματική έρευνα που εφαρμόζεται μέσω μιας τυχαιοποιημένης μελέτης με ελεγχόμενη λίστα αναμονής με τη συμμετοχή τουλάχιστον 60 προσχολικών κέντρων (15 σχολεία από κάθε μία από τις τέσσερις χώρες – Κύπρο, Ελλάδα, Ρουμανία και Πορτογαλία). Η έρευνα θα αξιολογήσει την επίδραση της παρέμβασης (συνδυασμός των προγραμμάτων PERMA & SWPBS), στην εργασιακή ικανοποίηση, την αυτο-αποτελεσματικότητα και την ευζωία των παιδαγωγών πρώιμης παιδικής ηλικίας και σε αποτελέσματα των παιδιών τους.

Δίνεται έμφαση στον προσδιορισμό της σχέσης μεταξύ αιτίου-αποτελέσματος:

  • της επιμόρφωσης των παιδαγωγών στο πλαίσιο του προγράμματος ProW (συνδυασμός μοντέλων PERMA και SWPBS) και της συνολικής ευημερίας τους,

  • της επιμόρφωσης των παιδαγωγών στο πλαίσιο του προγράμματος ProW και των αποτελεσμάτων των παιδιών.