Ενίσχυση της Ευζωίας των Εκπαιδευτικών μέσω της Προώθησης της Θετικής Συμπεριφοράς στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία

eLearning

Αυτή η πλατφόρμα μάθησης είναι ένας ειδικός διαδικτυακός χώρος για παιδαγωγούς, εξωτερικούς εκπαιδευτές που ασχολούνται με θέματα Θετικής Ψυχολογίας (μοντέλο PERMA) και το σύστημα ενίσχυσης της θετικής συμπεριφοράς για όλο το σχολείο (SWPBS) στην πρώιμη παιδική ηλικία αλλά και για άλλους ενδιαφερόμενους φορείς.

Παραδοτέα

Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να βρείτε τα τελικά αποτελέσματα που προέκυψαν κατά την υλοποίηση του έργου. Αυτά περιλαμβάνουν τις βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις, εκθέσεις και άλλο χρήσιμο υλικό για την εμβάθυνση των γνώσεών σας στα βασικά θέματα του έργου ProW:

  • Θετικής Ψυχολογίας (μοντέλο PERMA)

  • Ενίσχυση της Θετικής Συμπεριφοράς για όλο το σχολείο στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία

Επικοινωνία