Ερευνα

Το έργο ProW είναι μια πειραματική ερευνητική παρέμβαση που υλοποιείται σε σχολεία Προσχολικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας (ECEC), και  βασίζεται σε δύο θεωρητικά πλαίσια:

 1. Το μοντέλο θετικού συναισθήματος, δέσμευσης, σχέσεων, νοήματος και επιτευγμάτων – (PERMA)
 2. Το Σύστημα Προώθησης Θετικής Συμπεριφοράς – (SWPBS)

Τόσο το PERMA όσο και το SWPBS είναι πλαίσια που μπορούν να προσαρμοστούν ανάλογα και να ανταποκριθούν στις ανάγκες των υφιστάμενων εκπαιδευτικών δομών του πολιτιστικού πλαισίου κάθε χώρας.

Οι εκπαιδευτικοί προσχολικής ηλικίας θα λάβουν εκπαίδευση, καθοδήγηση και υποστήριξη για την εφαρμογή αυτών των δύο πλαισίων για να βελτιώσουν τη σταδιοδρομία τους, την ικανοποίηση από την εργασία τους, την ευημερία, την αυτό-αποτελεσματικότητα, το σχολικό κλίμα και τις κοινωνικές τους ικανότητες.

Ερευνητικά Ερωτήματα

Επιπλέον, εκτός από τη βελτίωση της ερευνητικής γνώσης σχετικά με την αποτελεσματικότητα της Θετικής Εκπαίδευσης και του πλαισίου SWPBS, το έργο στοχεύει επίσης στη δημιουργία ενός παρατηρητηρίου για την ευημερία και την καριέρα των εκπαιδευτικών για την προώθηση της ανάπτυξης πολιτικών που σχετίζονται με την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών.

 • 1

  Η εφαρμογή του μοντέλου ProW επηρεάζει θετικά την ευημερία, την αίσθηση αποτελεσματικότητας και την εργασιακή ικανοποίηση των δασκάλων της πρώιμης παιδικής ηλικίας;

 • 2

  Η εφαρμογή του μοντέλου ProW μειώνει τα επίπεδα εξουθένωσης των δασκάλων της προσχολικής ηλικίας;

 • 3

  Η επιτυχής εφαρμογή του μοντέλου ProW επηρεάζει θετικά το σχολικό κλίμα;

 • 4

  Η επιτυχής εφαρμογή του πλαισίου ProW επηρεάζει θετικά τις κοινωνικές δεξιότητες των παιδιών;

Σχεδιασμός Παρέμβασης:

Το έργο ακολουθεί έναν τυχαιοποιημένο πειραματικό σχεδιασμό βασισμένο σε λίστας αναμονής που θα περιλαμβάνει περίπου 60 νηπιαγωγεία, 300 δασκάλους προσχολικής ηλικίας και 2000 παιδιά σε τέσσερις διαφορετικές χώρες.

Μοντέλο PERMA

Το μοντέλο PERMA βασίζεται στους 5 πυλώνες της Θετικής Ψυχολογίας.

Σύστημα SWPBS

Το έργο ProW εστιάζει στα 8 βασικά στοιχεία της πρωτογενούς πρόληψης του SWPBS και της ενίσχυσης της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών.

Επίσης, το SWPBS παρέχει μια συστημική προσέγγιση στην εμφάνιση μη επιθυμητών συμπεριφορών, τη χρήση δεδομένων για την κατανόηση θεμάτων που σχετίζονται με τις μη επιθυμητές συμπεριφορές και την υιοθέτηση πρακτικών παρέμβασης που βασίζονται σε στοιχεία.

Το SWPBS στοχεύει:

 1. Να αποτρεψτε τις μη επιθυμητές συμπεριφορές των μαθητών
 2. Να παρέχει αποτελεσματικές στρατηγικές παρέμβασης όταν εμφανίζονται μη επιθυμητές συμπεριφορές

Κοινό όραμα, φιλοσοφία και στόχοι

Ηγεσία

Αξίες και αναμενόμενες συμπεριφορές

Διδασκαλία συμπεριφορών

Αναγνώριση συμπεριφορών

Κοινή αντιμετώπιση μη επιθυμητών συμπεριφορών

Συνεχής έλεγχος και αξιολόγηση

Ενδυνάμωση/ στήριξη προσωπικού

Συμμετέχουν

60+ σχολεία

350+ εκπαιδευτικοί

3000+ παιδιά