Προώθηση της Ευζωίας των Εκπαιδευτικών – Έκθεση Αναφοράς

Το έργο μας «Ενίσχυση της Ευζωίας των εκπαιδευτικών μέσω της Προώθηση της Θετικής Συμπεριφοράς στην πρώιμη παιδική ηλικία (ProW)», ολοκλήρωσε με επιτυχία τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, στην οποία θα βασιστεί η επιτυχής υλοποίηση του. Η βιβλιογραφική επισκόπηση αποτελείται από 3 ενότητες που καλύπτουν τα τρία κύρια πεδία του έργου (ευζωία εκπαιδευτικών και μοντέλο PERMA, SWPBS και επαγγελματική ανάπτυξη), για να εντοπιστούν τα κύρια θέματα που απασχολούν τη μελλοντική έρευνα και τις βέλτιστες πρακτικές της παρέμβασης. Οι εταίροι από τις τέσσερις χώρες (Κύπρος, Ελλάδα, Πορτογαλία και Ρουμανία) έχουν πραγματοποιήσει μια αρχική βιβλιογραφική επισκόπηση για τη χαρτογράφηση της τρέχουσας κατάστασης στο τομέα της πρώιμης παιδικής αγωγής στις χώρες τους αντίστοιχα. Εκτός από την αρχική βιβλιογραφική επισκόπηση, πραγματοποιήθηκε μια συνέντευξη με μια ομάδα εστίασης η οποία αποτελούνταν από βασικούς φορείς, ενώ διανεμήθηκε και ένα ερωτηματολόγιο, προκειμένου να χαρτογραφηθούν οι ανάγκες των παιδαγωγών πρώιμης παιδικής ηλικίας. Οι ερευνητικές ομάδες αναλύουν αυτήν την περίοδο τα δεδομένα και χαρτογραφούν τις ανάγκες των παιδαγωγών της πρώιμης παιδικής ηλικίας. Μείνετε συντονισμένοι/ες εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τον τομέα της αγωγής και φροντίδας στην πρώιμη παιδική ηλικία σε κάθε χώρα του έργου και επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας τακτικά για περισσότερα νέα.